42 Koło Mazowieckiego ZŻWP
  Na Wieczną Wartę...
 

     
 

 

  

NA WIECZNĄ WARTĘ  ODSZEDŁ KOLEJNY WSPANIAŁY ŻOŁNIERZ I FUNKCJONARIUSZ

    W dniu 15 grudnia 2023 r. na wieczną wartę w ochronie granic odszedł mjr WOP/SG w st. spocz. Andrzej Krasicki. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny członek 42 Koła im. Wojsk Ochrony Pogranicza Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, .,Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej - „Granica” oraz I Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Spadochroniarzy. Członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 21 grudnia o godz. 9:30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Andrzeju Cześć Twojej Pamięci, Spoczywaj w Pokoju


 

Szanowni Koledzy i Przyjaciele,

 

             Informuję, że pogrzeb naszego kolegi członka ZŻWP koła nr 42 im. WOP płk.  w st. spocz, Antoniego SZEWCZYKA  miał miejsce w Warszawie, w dniu 23 października  na Cmentarzu przy ulicy Fosa.

 

 

Szanowni Koledzy i Przyjaciele,

             Informuję, że pogrzeb naszego kolegi członka ZŻWP koła nr 42 im. WOP gen. bryg SG w st. spocz, Andrzeja Wasiuka  miał miejsce w Warszawie, w dniu 17 sierpnia  na Cmentarzu Północnym - Sala B

 

  

        Odszedł na wieczny patrol graniczny ppłk Karol WILCZYŃSKI bardzo aktywny mimo wieku członek naszego koła.

Cześć Jego Pamięci. Spoczywaj w Pokolu Kolego Pułkowniku.

  

Zmarł gen. bryg. Józef Rudawski, z-ca Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza

W dniu 06.07.2021r. na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pożegnaliśmy Zastępcę Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza gen. bryg. Józefa Rudawskiego ...

cześć Jego pamięci!


 

 

  
 W dniu 11.09.2021 r. w wieku 94 lata na wieczny patrol graniczy odszedł płk Alojzy Nowak były Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza. Cześć Jego Pamięci,W dniu 16.12.2020 r. w wieku 97 lat na wieczny patrol graniczy odszedł płk Leon Gruza były Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza.Cześć Jego Pamięci,


                     W dniu 10.10.2020 r. na wieczny patrol graniczny odszedł płk Edward Dobranowski były Szef Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza członek naszego 42 Koła im. WOP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pogrzeb odbył się w dniu 19.10.2020 na cmentarzu Bródnowskim.

 

 Członkowie koła rodzinie zmarłego przesyłają wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju. 

                Dnia 2 sierpnia 2020r. odszedł na wieczny patrol graniczny w wieku 87 lat płk w st.spocz. HENRYK GRZYBOWSKI . Pogrzeb odbył się dnia 6.sierpnia 2020 r w m.Kobylanka tj. około 20 km od Szczecina, msza żałobna była celebrowana w kościele parafijalnym Kobylanki o godz.12.00. Płk Henryk Grzybowski był ostatnim Dowódcą Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, wcześniej Szefem Sztabu w Bałtyckiej Bryg.WOP w Koszalinie. Niech spoczywa w Pokoju.


W dniu 27.05.2020 r. na wieczny patrol graniczny odszedł ostatni (w latach 1986-1991) Szef Sztabu Wojsk Ochrony Pogranicza

płk dypl. Stanisław Kolanko.

W uroczystościach pogrzebowych w Białymstoku z naszego Koła uczestniczyli:
płk Bogdan Kozioł,
płk Roman Popadyniec,
płk Bogdan Bartosiński           

Dnia 19 marca 2020 odszedł na wieczny patrol graniczny
płk Tadeusz JARMOLIŃSKI.

 

 

 płk Tadeusz Jarmoliński s. Feliksa, ur. 18.10.1926 r. w Kłopytyczach (woj. nowogródzkie). Do 1939 r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Hancewiczach i Łoktyszach (pow. łuniniecki). Wybuch II wojny światowej zastał go w gajówce Danusin, gdzie ojciec był gajowym.W lutym 1940 r. został wraz z rodziną zesłany przez władze radzieckie, podobnie jak inne polskie rodziny pracowników służby leśnej, do tajgi w obwodzie Wołogda. Pracował tam przy wyrębie lasu i spławie drewna rzekami Dwinica i Suchona. W październiku 1941 r. przeniesiono go do południowego Kazachstanu, gdzie w kołchozie Koktiube uprawiał bawełnę i zboże.Dnia 02 kwietnia 1944 r. wstąpił do, utworzonego na terenie ZSRR, Wojska Polskiego. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Piechoty w Riazaniu (październik 1944) otrzymał awans na podporucznika i został skierowany do 37 pułku piechoty na dowódcę plutonu w 2 kompanii strzeleckiej. Brał udział w walkach z Niemcami pod Rottenburgiem, a w kwietniu 1945 r. został ranny i kontuzjowany w rejonie Budziszyna. Po pobycie w 66. Szpitalu Wojennym w Poznaniu powrócił do macierzystej jednostki, która stacjonowała w Bogatyni (na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii ds. liniowych). W tym czasie ochraniał granicę państwa polskiego na Nysie Łużyckiej i uczestniczył w zwalczaniu „Wehrwolfu” na ziemi jeleniogórskiej. W styczniu 1946 r. skierowano go na kurs do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, który ukończył w listopadzie tego roku.Otrzymał następnie przydział do Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie i skierowanie do służby na Lotnisko Okęcie. W jednostce tej zajmował stanowisko zastępcy kierownika PPKA ds. wywiadu (listopad 1946 – styczeń 1948) i kierownika GPK (styczeń 1948 – styczeń 1950). Od stycznia 1950 r. do października 1953 r. służył w Oficerskiej Szkole WOP, na stanowiskach: zastępcy dowódcy kursu, wykładowcy, starszego wykładowcy. W tym czasie szkolił podchorążych w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz służby granicznej. W październiku 1953 r. został przeniesiony do służby w Dowództwie WOP, kolejno na stanowiska: szefa Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego (październik 1953 – listopad 1954), zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego, szefa Oddziału Operacyjnego (listopad 1954 – wrzesień 1956), zastępcy szefa Zarządu ds. Kontroli Ruchu Granicznego (wrzesień 1956 – lipiec 1958), szefa Wydziału Ruchu Granicznego (lipiec 1958 – listopad 1959), zastępcy szefa Oddziału Kontroli Ruchu Granicznego (listopad 1959 – kwiecień 1961), zastępcy szefa Oddziału Kontroli Ruchu Granicznego Zarządu Zwiadu (od kwietnia 1961), a następnie wieloletniego szefa tego Oddziału. Na tym stanowisku odpowiadał m.in. za tworzenie systemu kontroli i zabezpieczenia ruchu granicznego, był inicjatorem wprowadzenia wspólnego wykonywania kontroli granicznej i celnej przez organy WOP oraz Urzędy Celne PRL, CSR, NRD i ZSRR. Wiele z jego pomysłów zostało zastosowanych w organizacji przejść granicznych oraz w zakresie wykrywania przestępczości granicznej. Wykonując obowiązki służbowe uzupełniał także swoje wykształcenie. W 1958 r. ukończył w systemie zaocznym Liceum Ogólnokształcące i uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1958-1963 studiował zaocznie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i otrzymał tytuł magistra prawa. W kwietniu 1991 r. przeszedł na emeryturę. Od maja 1991 r. do 30 listopada 1996 r. pracował w Biurze Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (na stanowisku specjalisty, w wymiarze 1 etatu). Wykorzystując swe doświadczenie zawodowe przygotowywał projekty przepisów prawnych dotyczących organizacji kontroli ruchu granicznego przez jednostki terenowe nowotworzonej formacji (m.in. projekt regulaminu pełnienia służby w GPK).

Awanse:

 • podporucznik (22 październik 1944)
 • porucznik (9 maj 1946)
 • kapitan (22 lipiec 1948)
 • major (październik 1953)
 • podpułkownik (7 październik 1958)
 • pułkownik (2 luty 1963)

Odznaczenia:

 • Krzyż Walecznych (1945)
 • „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” (1946)
 • „Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk” (1946)
 • Medal „Za Zwycięstwo nad Niemcami”, ros. (1946)
 • Medal „Za Odwagę”, czechosł. (1949)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1949)
 • Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1951)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1952)
 • Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1954)
 • „Medal 10-lecia Polski Ludowej” (1954)
 • Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Polski (1963)
 • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1968)
 • Krzyż Oficerski orderu Odrodzenia Polski (1969)
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1969)
 • Medal „Za Udział w Walkach o Berlin” (1970)
 • „Medal 30-lecia Polski Ludowej” (1974)
 • „Medal za Warszawę” (1978)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1983)
 • „Medal 40-lecia Polski Ludowej” (1984)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1956)
 • Order Sztandaru Pracy II klasy (1987)
 • Medal Rodła (1987)
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1988)
 • Medal „70 lat Sił Zbrojnych ZSRR”, ros. (1988)
 • Medal „70 lat Wojsk Pogranicznych KGB”, ros. (1988)
 • Medal „Za Zasługi w Ochronie Granic CSRR”, czechosł. (1990)
 • Krzyż Zesłańców Sybiru (2005)
 • Medal „Pro Memoria” (2005)
 • Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom” (2010)

 

 16 grudnia  2018 roku, w wieku 91 lat zmarł płk Henryk Kramarczuk, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.  Uroczystości żałobne odbyły się w piątek 21 grudnia 2018 o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Zofii Barat przy ul. Tanecznej 65.
       Cześć jego pamięci.

 

      

            31października  2018 roku, w wieku 87 lat zmarł mjr Jan Sikora, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.  Uroczystości żałobne odbyły się w piątek 9 listopada 2018 o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach.
       Cześć jego pamięci.

 
                14 czerwca 2018 roku, w wieku 76 lat zmarł nasz kolega płk Janusz Dancewicz, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.   Uroczystości żałobne odbyły się w czwartek 21 czerwca 2018 o godz. 11.20 w kościele drewnianym na cmentarzu Bródnowskim, po czym nastąpiło złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego.
          Cześć jego pamięci,  

      


           10 kwietnia  2018 roku, w wieku 91 lat zmarł płk Jan Kulik, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.   Uroczystości żałobne odbyły się w poniedziałek 16 kwietnia 2018 o godz. 10.30 w kościele  Rzymskokatolickim Pw. NMP Matki Kościoła ul. Domaniewska 20 a następnie na cmentarzu Południowym przy ulicy Złotych Piasków 27C, 05-504 Antoninów
       Cześć jego pamięci.           5 lutego  2018 roku, w wieku 80 lat zmarł ppłk Tadeusz Niedziela, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła. Był współorganizatorem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wcześniej Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP) i wieloletnim prezesem Koła nr 42. Uroczystości żałobne odbyły się w poniedziałek 12 lutego 2018 o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach.
       Cześć jego pamięci. 

 

 

          28 sierpnia  2016 roku, w wieku 86 lat zmarł ppłk Edmund Zielski, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek Zarzadu naszego Koła i jego Skarbnik.   

        Cześć jego pamięci.  


         8 sierpnia  2016 roku, w wieku 93 lat zmarł ppłk Zdzisław Cuglewski, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła. 

         Cześć jego pamięci.  

 

       1 sierpnia  2016 roku, w wieku 88 lat zmarł płk Alojzy Chorzelewski, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła. 

        Cześć jego pamięci.  

   

         27 czerwca 2016 roku, w wieku 94 lat zmarł płk Henryk Telakowski, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.  
        Cześć jego pamięci.  

     

         28 lutego 2016 roku, w wieku 89 lat zmarł ppor. Edward Kuryłowicz, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.
        Cześć jego pamięci.  

        16 lutego 2016 roku, w wieku 90 lat zmarł płk Tadeusz Begier, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.
        Cześć jego pamięci.
 

        8 listopada 2015 roku, w wieku 91 lat zmarł płk Wojciech Stypuła, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.
         Cześć jego pamięci. 

         29 czerwca 2015 roku, w wieku 91 lat zmarł płk Zbigniew Łuczaj, Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, członek naszego Koła.

          Cześć jego pamięci.  

 

        19 marca 2015 roku, w wieku 78 lat zmarł płk mgr Stanisław Kot, członek naszego Koła. Służbę wojskową rozpoczął jako żołnierz służby zasadniczej na granicy południowej. W 1963 roku, jako prymus, ukończył Szkołę Oficerską WOP w Kętrzynie. Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma WOP "Granica".

         Cześć jego pamięci.

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja